Privacy statement

Privacy statement, Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord, KvK-nummer 70166617

Verantwoordelijke

Binnen Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat  Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens

Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor financiële afhandeling van de behandeling en kwaliteitsbewaking van de zorg.

Wanneer  Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, inschrijfnummer van de zorgverzekering, BSN nummer, nummer van ID-bewijs. De door de organisatie verwerkte persoonsgegevens kunnen zijn verkrijgen via de verwijzer of worden opgehaald via Vecozo.

Grondslag verwerking

Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

  1. u voor de verwerking uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Voor gegevens die betrekking op uw gezondheid hebben is uitdrukkelijke toestemming vereist;
  2. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Oefentherapie Cesar De Lint onderworpen is;
  3. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

De persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft deze toestemming verleend door het aangaan van een behandelovereenkomst. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming. Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan u te leveren en onze overige verplichtingen aan u na te komen.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een wettelijke verplichting van uw zorgaanbieder. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet instaat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. U bent wel verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien u deze gegevens niet verstrekt kunnen wij niet overgaan tot behandeling.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek. U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord, t.a.v. N.A.L. de Schepper, Van Boetzelaerstraat 16, 6515JD Nijmegen Noord

Bewaartermijn

Oefentherapie Cesar Nijmegen Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt. Voor de WGBO geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

Medische informatie

Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim: de zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Andere hulpverleners en medewerkers van zorginstellingen vallen niet onder het medisch beroepsgeheim. Maar zorginstellingen hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord heeft gekozen om gebruik te maken van een externe FG. De FG functie wordt vervuld door een nog nader te bepalen organisatie. Zodra dit bekend is, wordt dit hier vermeld. Deze instantie zal door Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord bij alle privacy aangelegenheden worden betrokken.

Beveiliging persoonsgegevens

Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de persoonsgegevens verwerkt in een beveiligd programma, in een beveiligde IT-omgeving. Daarnaast is er een “clean desk”- en “clean screen”-beleid. Documenten worden op een veilige plaats bewaard.

Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 06-30749127, via de e-mail nanette@cesartherapiedelint.nl of op de locaties van Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord. Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

  1. Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord, t.a.v. N.A.L. de Schepper
  2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

Oefentherapie Cesar De Lint Nijmegen Noord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Meld u direct aan bij Oefentherapie Cesar De Lint

U kunt zich via onderstaande knop direct aanmelden voor therapie bij Oefentherapie Cesar De Lint. Daarnaast kunt u zich inschrijven voor de verschillende cursussen in groepsverband.
Aanmelden